Certifikat

Sedan hösten 2013 är vi PEFC- och FSC-certifierade

PEFC-Certifikat

FSC-Certifikat

 

Certifikat NTR

Certifikat för Klass NTR A och AB:
Svenska

Under 2006 startade vi vårt miljöarbete med sikte på ISO 14001-certifiering.  I januari 2007 var vårt grundarbete klart och vi blev certifierade genom SP. Miljöarbetet går nu vidare för att i möjligaste mån minimera företagets belastning på miljön.

Miljöcertifikat: > Certifikat ISO 14001

 

Miljöpolicy

AB Tenhults Impregneringsverk ska ständigt arbeta med att förbättra företagets miljöprestanda. Vi ska skydda miljön inklusive förebygga förorening genom att:

 

  • leva upp till eller överträffa de lagar och andra krav som berör vår verksamhet
  • förebygga förorening genom att följa utvecklingen av impregneringsmedel och införa mer miljövänliga produkter där så är skäligt och att utveckla våra processer kopplade till detta
  • utveckla rutiner och nyckeltal för att övervaka och mäta våra betydande miljöaspekter i syfte att nå ständiga förbättringar
  • informera våra kunder att använda rätt impregneringsklass för olika ändamål och därigenom minimera miljöpåverkan av våra produkter.
  • som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.
  • följa PEFC™ och FSC®(C089427) krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olagliga eller av samhället icke auktoriserade avverkningar samt nyckelbiotoper.Skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning, ILO:s kärnkonversioner kränks.
  • verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.
  • råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Vi skall verka för att denna volym ökar.
  • på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.
  • Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

AB Tenhults Impregneringsverk

Box 30

567 21 Vaggeryd

 

Tel. 0393 - 120 35
Fax. 0393 - 313 17

info@tenhults.se